Een zeker gevoel
Ondersteunt, geeft plezier én voordeel

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Careyn Personenalarmering

1. Algemeen

1.1 Cliënten kiezen bij aanmelding voor Thuis Basis, Thuis Plus, Onderweg Basis of Onderweg Plus.

1.2 Careyn Gezondheid Service B.V. verhuurt een alarmeringsapparaat waarmee de cliënt in geval van nood gedurende 24 uur per dag in contact kan komen met de alarmcentrale.

1.3 De alarmcentrale beoordeelt de hulpvraag en zorgt indien nodig dat de benodigde hulpverlening wordt ingeschakeld, door de door cliënt opgegeven familieleden, buren, vrienden en/of kennissen ("Sleutelhouders") te benaderen dan wel door een medewerker van Careyn in te schakelen.

2. Aansluiting van de apparatuur

2.1 De alarmeringsapparatuur bestaat uit een alarmeringsapparaat met een draadloze alarmzender of uit een mobiel alarmapparaat.

2.2 Careyn installeert en onderhoudt het alarmeringsapparaat in de woning van de cliënt. De cliënt verleent de installateur hiertoe toegang.

2.3 Het in de woning geïnstalleerde alarmeringsapparaat wordt geen eigendom van de cliënt.

2.4 Bij een Plus abonnement (artikel 5) wordt in bepaalde regio's door Careyn een SKG-gecertificeerde sleutelkluis/digislot aan de cliënt verhuurd.

3. Alarmoproep

3.1         De definitie van een alarmoproep staat vermeld in artikel 4.1 (voor het Basis abonnement) en in artikel 5.1 (voor het Plus abonnement).

3.2         De cliënt is ervoor verantwoordelijk dat alle persoonlijke gegevens die bij de aanmelding aangeleverd zijn actueel blijven. Ook wijzigingen met betrekking tot de sleutel dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.

3.3         De wijzigingen dienen middels het mutatieformulier of mail  aan Careyn doorgegeven te worden. Deze wijzigingen worden binnen vijf werkdagen verwerkt.

3.4         Bij een alarmoproep schakelt de medewerker van de alarmcentrale de gekozen hulpverlener in, die mogelijk in de wijk aan het werk is.

3.5         In geval van misbruik van personenalarmering dienst personenalarmering door de cliënt of door derde zal Careyn de door de cliënt zal Careyn de kosten die hiermee samenhangen in rekening brengen bij de cliënt. Voorts is Careyn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aart zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien:

 • De cliënt of diens mantelzorgers misbruik maken van de inzet van de professionele opvolging.
 • De cliënt onhanteerbaar is.

4. Basis abonnement

4.1 Een alarmoproep is een hulpvraag van een cliënt die met behulp van het alarmeringsapparaat aan de medewerker van de alarmcentrale duidelijk maakt van welke acute situatie er sprake is.

4.2 De alarmcentrale waarschuwt één van de Sleutelhouders die de cliënt bij aanmelding heeft doorgegeven. 

4.3 De cliënt regelt zelf de sleutelafdracht met Sleutelhouders.

4.4 Sleutelhouders zullen zich tot het uiterste inspannen zo snel mogelijk hulp te bieden.

4.5 In geval dat Sleutelhouders niet bereikbaar zijn wordt de daartoe geëigende instantie gewaarschuwd (politie, brandweer of ambulance).

5. Plus abonnement

5.1 Een alarmoproep is een hulpvraag van een cliënt die met behulp van het alarmeringsapparaat aan de medewerker van de alarmcentrale duidelijk maakt van welke acute en mogelijk levensbedreigende zorgvraag er sprake is. Indien er geen sprake is van een noodsituatie zal de alarmcentrale de Sleutelhouders inzetten.

5.2 Careyn zal zich tot het uiterste inspannen (onder voorbehoud van de gebeurtenissen die genoemd worden in artikel 6.1) dat de alarmcentrale de alarmaanname binnen maximaal 60 seconden (na ontvangst melding) realiseert. Indien noodzakelijk (zie hiervoor artikel 5.1) organiseert de alarmcentrale de alarmopvolging binnen 10 minuten. Een medewerker van Careyn gaat dan zo snel mogelijk naar de cliënt toe.

5.3 Indien noodzakelijk zal een daartoe geëigende instantie gewaarschuwd worden (politie, brandweer of ambulance).

5.4 De cliënt is ervoor verantwoordelijk dat na een alarmoproep aan Sleutelhouders dan wel aan een medewerker van Careyn toegang wordt verschaft tot de woning via de voordeur en indien aanwezig ook de hoofdingang. Hiertoe indien nodig verschaft de cliënt sleutel(s) en geeft toestemming voor het betreden van de woning

5.5 De installateur neemt de sleutel(s) in ontvangst waarna hiervoor door de cliënt of diens vertegenwoordiger wordt getekend.

5.6 De sleutel wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag gecodeerd opgeborgen en zal alleen gebruikt worden voor het verkrijgen van toegang tot de woning op het moment dat de cliënt een alarmoproep heeft gedaan en niet in staat is om toegang tot de woning te verlenen.

5.7 In bepaalde regio's wordt het gebruik van een sleutelkluis/digislot door Careyn verplicht gesteld. Deze sleutelkluis wordt door/namens Careyn geïnstalleerd.         

5.8 Maakt u gebruik van Onderweg Plus dan zal er professionele opvolging plaatsvinden op het huisadres. Indien men elders alarmeert worden mantelzorgers ingezet.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Careyn is niet aansprakelijk voor:

 • De werking van de alarmapparatuur door installatie van anderen dan de installateur van Careyn.
 • Schade als gevolg van de handelswijze van ingeschakelde Sleutelhouders, politie, brandweer of ambulance na een gemelde alarmoproep.
 • Het niet tijdig aanwezig zijn van door de alarmcentrale ingeschakelde Sleutelhouders of andere hulpverleners(politie, brandweer of ambulance).
 • Het niet tijdig aanwezig zijn van medewerkers van Careyn of door Careyn ingeschakelde professionele zorgorganisaties als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals: verkeersproblemen, ongelukken, weersomstandigheden e.d.
 • Een zelf aangeschafte en geïnstalleerde sleutelkluis.
 • Het ontbreken van toestemming van de woningbouwvereniging, verhuurder of vereniging van eigenaren voor het installeren van een sleutelkluis.
 • Kosten die voorvloeien uit herstelwerkzaamheden bij het verwijderen van het alarmeringsapparaat of de sleutelkluis.

6.2 Careyn beschikt over deskundige medewerkers die voldoen aan de gestelde kwalificaties die noodzakelijk zijn om de overeengekomen diensten te leveren.

6.3 Bij een digitaal telefoonabonnement kan Careyn niet instaan voor de juiste werking van het netwerk.

Bij een onjuist (zelf) aangelegd tweede telefoontoestel, dan wel andere technische (hulp)middelen die op het telefoon en/of alarmeringsapparaat aangesloten worden, kan Careyn niet instaan voor de juiste werking van de alarmeringsapparatuur.

6.4 De cliënt verplicht zich volgens instructies en zorgvuldig met de in de woning geïnstalleerde alarmeringsapparatuur om te gaan.

6.5 Bij beschadiging en/of storing van de alarmeringsapparatuur en/of sleutelkluis/ digislot neemt de cliënt zo spoedig mogelijk contact op met Careyn. Careyn draagt binnen één werkdag zorg voor storingsherstel en zo nodig vervanging van de apparatuur. Eventuele herstel- of vervangingskosten als gevolg van onzorgvuldig gebruik door cliënt kunnen door Careyn in rekening worden gebracht bij de cliënt.

6.6 Op de dienstverlening van Careyn een klachtenregeling van toepassing. Deze kan men telefonisch opvragen via 088 – 123 9988 of hier downloaden van de website  

7. Verwerking van persoonsgegevens

7.1 Om een adequate dienstverlening te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat Careyn cliënt gerelateerde gegevens, waaronder NAW gegevens, telefoonnummers en medische gegevens verwerkt en uitwisselt met alarmcentrale, hulp- en dienstverleners.

7.2 Careyn verwerkt persoonsgegevens van de cliënt zo zorgvuldig mogelijk met inachtneming van de eisen uit de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.3 Careyn Gezondheid Service is AVG-compliant. Zij registreert persoonsgegevens en verwerkt deze conform de AVG-wet.

De privacyverklaring is te downloaden via www.careynpersonenalarmering.nl en/of op te vragen bij Careyn Klantenservice 088 – 123 99 88.

8. Tarieven en betaling

8.1 Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

8.2 Careyn kan de tarieven jaarlijks verhogen op basis van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek en behoudt zich tevens het recht voor om bij andere kostenstijging tarieven aan te passen. De cliënt wordt vooraf over andere tariefswijzigingen dan indexering geïnformeerd.

8.3 De cliënt, of zorgverzekeraar namens de cliënt, geeft Careyn een machtiging tot incasso om eenmalig de aansluitkosten en maandelijks het bedrag voor het abonnement automatisch van de opgegeven rekening te incasseren.

8.4 Indien binnen twee werkdagen voor de installatieafspraak door de cliënt geannuleerd wordt, zullen alsnog de aansluitkosten in rekening worden gebracht.

8.5 Incasseren van de eenmalige aansluitkosten vindt plaats in de maand van installatie. De abonnementskosten worden eens per maand geïncasseerd. Careyn is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de kosten door de cliënt langer dan 3 maanden niet worden betaald.

8.6 Er geldt een all-in tarief voor opvolging van de alarmoproep door de professionele hulpverleners. Wanneer de cliënt over een geschikte indicatie van Careyn beschikt, dan wordt de geleverde zorg zo mogelijk geboekt op deze indicatie. Heeft de cliënt een indicatie bij een andere zorgverlener dan kunnen hierover afspraken gemaakt worden.

8.7 Bij inzet van de Careyn medewerker bij geen acute noodsituatie zullen er kosten in rekening worden gebracht die gebaseerd zijn op de jaarlijks vastgestelde tarieven van de verpleging in de thuiszorg. Binnen de provincie Utrecht geldt een afwijkend tarief in verband met mogelijke inzet van de ambulance dienst RAVU.

9. Duur en beëindiging overeenkomst

9.1 De overeenkomst is voor onbepaalde tijd en kan de eerste drie maanden niet worden opgezegd door de cliënt of diens vertegenwoordiger.

9.2 De overeenkomst vangt aan na ondertekening bij installatie van de alarmeringsapparatuur.

9.3 De overeenkomst eindigt door opzegging door de cliënt, of diens vertegenwoordiger, aan het adres Careyn onder vermelding van de reden en inleveren van de alarmeringsapparatuur.

9.4 Bij beëindiging van de overeenkomst moet de cliënt de alarmeringsapparatuur inleveren bij Careyn. De overeenkomst eindigt in de maand dat het alarmeringsapparaat (inclusief zender en snoeren) weer in ons bezit is.

Careyn zorgt dat de alarmeringsapparatuur wordt gecontroleerd op gebreken. Eventuele herstelkosten als gevolg van onzorgvuldig gebruik door cliënt kunnen door Careyn in rekening worden gebracht bij de cliënt.

9.5 In geval van overlijden zal het abonnement beëindigd worden aan het einde van de maand dat het overlijden wordt gemeld aan de afdeling personenalarmering en de alarmeringsapparatuur is ingeleverd. De inlevertermijn hiervan bedraagt 4 weken na opzegging.

9.6 Niet geclaimde sleutels worden vier weken na afsluiting vernietigd.

9.7 Bij overstappen van/naar een Plus abonnement geldt een minimale contractduur van drie maanden.

10. Slotbepalingen

10.1 Op levering van zorg en diensten door Careyn zijn algemene voorwaarden van toepassing zodra de cliënt zorg ontvangt.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

10.2 Enkel de meest recente versie van de leveringsvoorwaarden Personenalarmering is van toepassing. Deze voorwaarden, evenals het mutatieformulier zijn telefonisch op te vragen via 088 - 1239988 (de cliënt betaalt dan lokale tarief) of gratis te downloaden via de website www.careynpersonenalarmering.nl

mei 2019

Personenalarmering aanvragen

 • Altijd bereikbaar
 • Professionele hulp bij nood
 • ISO gecertificeerd
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen
Direct aanvragen Meer informatie